Regulamin

 1. Regulamin udostępniony jest Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej – www.mechanikbiecz.pl/sklep – w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym AMB Service określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie oraz zasady korzystania ze sklepu.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed Złożeniem zamówienia
 4. Niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą AMB Service Auto-Mechanika i Blacharstwo NIP: 685-101-91-32 zwaną dalej „Sprzedawcą”, a nabywcami jej towarów zwanych dalej „Kupującymi”, o ile odrębne zawarte w formie pisemnej umowy, nie stanowią inaczej, w takim przypadku pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu mają postanowienia takich umów.

Opisy Części i Podzespołów

Dane techniczne i inne informację zawarte w naszych materiałach, opisach lub podawane w innych okolicznościach przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie orientacyjny , poglądowy  nie stanowią one informacji handlowej o towarze.

Ewentualne niezgodności mogą pojawić się z nieprawidłowych danych dostarczanych przez producentów lub innych nie zamierzonych przyczyn przez Sprzedawcę.

Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Towarów mogą nieznacznie różnić się od Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

Sprzedaż w cenach promocyjnych dotyczy tylko i wyłącznie Towarów oznaczonych jako „cena promocyjna”. Czas trwania promocji określony jest przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów Towaru na magazynie.
Zakupy Towarów w cenach promocyjnych nie łączą się z innymi formami promocji, np.: z kuponami rabatowymi.

Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany określony przez Klienta w zamówieniu sposób.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzanie nowych towarów do oferty AMB Service, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Zamówienia

 1. Zawarcie, wykonanie, zmiana oraz rozwiązanie umowy z jakiejkolwiek przyczyny, podlega prawu polskiemu, niezależnie od miejsca jej zawarcia.
 2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 3. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe Złożenie zamówienia.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sklep przyjęcia złożonego przez Kupującego zamówienia.
 5. Sprzedawca przyjmuje zamówienia poprzez:
  – E-sklep: www.mechanikbiecz.pl/sklep
  – Telefonicznie: 13 447 14 48 601 339 443
  – Osobiście w siedzibie firmy
 6. Korzystanie z E-sklepu nie wymaga zalogowania się poprzez podanie właściwego loginu i hasła. Kupujący ma możliwość utworzenia Konta klienta. W tym celu powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.mechanikbiecz.pl/sklep i przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną do Sklepu. Utworzenie Konta klienta nie jest konieczne do Złożenia zamówienia
 7. Wszystkie ceny widoczne w e-sklepie są cenami brutto.
 8. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało zrealizowane przez Sprzedawcę.
 9. Za realizację zamówienia rozumiemy jego przyjęcie, potwierdzenie, zapakowanie i wysłanie towaru na podany przez Klienta w zamówieniu adres.
 10. Termin realizacji zamówień to zazwyczaj jeden dzień roboczy. Zamówienia składane do godziny 16:00 (wyjątek stanowi Sobota) realizowane są zazwyczaj jeszcze tego samego dnia, pod warunkiem, że jest to dzień roboczy.
 11. Zamówienie złożone po godzinie 16:30 może zostać przygotowane do transportu i wysyłki następnego dnia roboczego.
 12. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT .
 13. Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

Płatność

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób :
  – Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku zamówienia towaru za pobraniem
  – Przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy:
  AMB Service, Bochniewicza 55a,  38-340 Biecz
  Bank Spółdzielczy w Bieczu
  29 8627 0001 2002 3001 9800 0001
  – Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedającego
 2. Dla wybranych ofert w tak zwanej promocji koszt dostawy pokrywa sprzedający koszt dostawy dla kupującego wynosi 0 zł. Informacje o takiej promocji są podawane na karcie produktu.

Dostawa

 1. Towar zamówiony u Sprzedawcy wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Wydanie towaru Kupującemu następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy Kupującemu lub przewoźnikowi.
 3. W momencie odbioru przesyłki Kupujący, ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby, która doręcza przesyłkę. Jeżeli Towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.
 4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy
 5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. Sklep będzie dążył do realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy Produktu do Zamawiającego.

Zwroty i reklamacje

 1. Przed odebraniem przesyłki prosimy sprawdzić w obecności kuriera czy nie jest ona uszkodzona lub czy opakowanie nie było otwierane. Jeśli podczas odbioru towaru od kuriera okaże się, że przesyłka została uszkodzona w trakcie przesyłania, prosimy spisać w jego obecności protokół szkody (jest dołączony do przesyłki) i niezwłocznie zawiadomić nas o tym fakcie. Uszkodzony towar prosimy odesłać wraz z kopią otrzymanej faktury lub paragonem i protokołem sporządzonym wraz z kurierem ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków reklamacji oraz zwrotów towarów.
 3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 4. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu
 5. Opakowanie zwracanej części musi być właściwie zabezpieczone do transportu, nie może być w żaden sposób oklejone!
 6. Jeżeli zakupione części nie pasują np. z powodu modyfikacji fabrycznych bądź wtórnych, a zostały poprawnie dobrane prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny (pod warunkiem, że wymieniane części nie nosiły żadnych śladów użytkowania i posiadają oryginalne opakowanie, nie dotyczy to części używanych) W przypadku odesłania towaru bez odpowiedniego zabezpieczenia przed zniszczeniem oryginalnego opakowania części lub stwierdzenia śladów montażu wymienianej części, towar zostanie ponownie nadany na koszt odbiorcy przesyłką kurierską.

Dane osobowe

 1. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Sprzedawca oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w celu zrealizowania Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu jest niezbędne do realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę przy składaniu Zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu wykonania powyższego uprawnienia Kupujący powinien się skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: autoczesciamb@onet.pl wskazując zakres swojego żądania dotyczącego jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się chronić dane osobowe Kupującego przed dostępem nieuprawnionych osób, a także oświadcza, iż nie będzie udostępniał danych osobowych Kupującego jakimkolwiek innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi prawem.

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, obowiązuje od dnia 02.01.2017 r. do odwołania, stanowi integralną część zawieranych Umów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa polskiego.
 3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub związane z zawarciem niniejszej umowy, strony umowy sprzedaży poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Gorlicach przy zastosowaniu prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.mechanikbiecz.pl/sklep. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Zakaz kopiowania tekstów i zdjęć z naszych stron. Wszelkie kradzieże zdjęć i treści  będą zgłaszane do odpowiednich służb.

Przypominamy:
Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie,powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).

Pobierz kartę zwrotu towaru

Pobierz formularz reklamacji towaru